Dette er tekstversionen af Masterprojekt i Sundhedsantropologi (2011)
Klik her for at komme til den grafiske version af Masterprojekt i Sundhedsantropologi (2011)

Forside - Læs op - Sitemap


Masterprojekt i Sundhedsantropologi (2011)


af Jan Schmidt, 2011.

Sundhedsantropologi

Denne masteropgave handler om brug af fortællinger som analytisk redskab og som et redskab til at forstå hvad der er på spil i mødet mellem patienter og sundhedsprofessionelle. 

Udgangspunktet er et etnografisk felt arbejde med fokus på mødet mellem minoritets patienter og deres behandlere, da dette møde ofte opleves som problemfyldt .

Formålet er at præsentere en mulig forståelsesramme for dette møde. Den valgte narrative analytiske tilgang henter sin forståelsesramme hos filosoffen Paul Ricouer, der peger på at mennesker er "spundet ind i for tællinger " og svaret på hvem vi er, der for er narrativt .

Gennem livet genfortolker vi vores narrative identitet i lyset af de fortællinger, vi får tilbudt af vores kultur.

Gennem en runddans mellem teori, empiri og analyse argumenteres der for, at den valgte
narrative tilgang udgør en forståelsesramme, der kan skabe værdifuld viden i mødet mellem sundhedsprofessionel og patient .

Viden som kan skabe nye rammer for dialog og handling.


Masteropgaven er i tre dele.

Del 1 handler om opgavens design hvor opgavens forståelsesramme, metode, felt og informanter præsenteres.

Del 2 handler om mødet mellem mine data fra feltarbejdet og opgavens narrative forståelsesramme dels gennem observat ioner af mødet mellem patient og sundhedsprofessionel og dels gennem interview af såvel patienter som sundhedsprofessionelle.

Del 3 danner rammen for konklusion og perspekt ivering.
Med udgangspunkt i fyldige gengivelser af feltnoter og uddrag fra interview peger samspil let mellem teori og empiri på den store betydning af de for tællinger vi får tilbudt som for ståelsesramme i forhold til at for tolke egne fortællinger.
Analyserne peger også på betydningen af at lytte til pat ienternes forståelsesramme og som sundhedsprofessionel præsentere egen forståelsesramme som et muligt redskab til anerkendelse og fælles handling.

Læs hele masteropgaven her.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk