Dette er tekstversionen af Kommissorium
Klik her for at komme til den grafiske version af Kommissorium

Forside - Læs op - Sitemap


Kommissorium


kommissorium

 

A.    Titel: Underarbejdsgruppe vedrørende utilsigtede hændelser i sektorovergange

 

 

Udarbejdet af: Det Lokale Samordningsforum under SVS   

Udarbejdet: September 2011 (Helene Schaldemose/Dorte Rørmann/Birgit Viskum)          

Version nr. 3

 

 

B.    Baggrund

 

I grundaftalen for Sundhedsaftalerne for 2011-2014 nævnes, at det er et obligatorisk indsatsområde at samarbejde omkring utilsigtede hændelser i sektorovergange (UTH).

 

UTH i sektorovergang omfatter hændelser, hvor analyse og forbedringsindsats kun kan foregå i et tværsektorielt samarbejde.

Hændelser der er opstået i én sektor, men erkendt i en anden sektor, og hvor muligheden for forbedringer kun er placeret i én sektor, skal alene håndteres af den sektor som har muligheden for forbedring..  

På baggrund af ovenstående har det Lokale Samordningsforum (LSF) etableret en underarbejdsgruppe, der skal samarbejde omkring UTH. Underarbejdsgruppen har følgende opgaver:

 • at sikre opfølgning på de tværgående handleplaner og initiativer der besluttes af det Lokale Samordningsforum
 • at afdække muligheder for en fælles IT platform til videndeling
 • at arbejde med særlig fokusområder med en fremadrettet forebyggende tilgang
 • at anvende de lokale kommunale kontaktudvalg til drøftelse af relevante lokale problemstillinger
 • at videreformidle hændelser relateret til andre arbejdsområder til andre underarbejdsgrupper under LSF
 • at nedsætte et ad hoc auditteam ved alvorlige UTH
 • At udarbejde forslag til netværksmøde for nøglepersoner, der arbejder med UTH i LSF’s optageområde

 

 

 

 

C. Formål

Formålet er at sikre en systematisk vidensdeling, opfølgning og læring af fejl og utilsigtede hændelser.

 

 

 

 

D. Mål

Målet er:

·         At fremme sikre patientforløb tværsektorielt  

·         At understøtte udviklingen af et miljø, hvor det er muligt for personalet at håndtere utilsigtede hændelser og drage læring heraf samt være medvirkende til at tænke patientsikkerhed ind i alle arbejdsgange

·         At sikre at de enkelte sektorer opnår viden, således sikkerheden fremmes og risikoen for UTH minimeres

 

E. Succeskriterier (incl. målemetoder)

·         Alle ansatte er bekendte med muligheden for rapportering af UTH

·         Alt relevant personale opnår kendskab til ny viden/læring

·         At der etableres en fælles IT-platform til videns deling mm.

·         At der afholdes et årligt netværksmøde for nøglepersoner i de enkelte sektorer til vidensdeling og kompetenceudvikling.

 

 

 

 

F. Nødvendige forudsætninger

·         At der i den enkelte organisation afsættes de nødvendige faglige samt tidsmæssige ressourcer til opgaven

 

 

 

 

G. Tilhørsforhold

·         Underarbejdsgruppen referer til Det Lokale Samordningsforum

Underarbejdsgruppen rapporterer 2 gange årligt

 

 

 

 

 

H. Organisering (hvordan er projektet organiseret)

Projektejer: Det Lokale Samordningsforum

Underarbejdsgruppens medlemmer:

Underarbejdsgruppen sammensættes med repræsentanter fra sygehus, almen praksis og kommuner. Hver kommune udpeger én repræsentant.

 

Medlemmer:

Se medlemslisten under fanebladet "Medlemmer". 

Der forventes afholdt møde hver 6.uge. Formanden er ansvarlig for mødeindkaldelse. Gruppen kan indkalde eksperter ad hoc.

Tiltag i forhold til ressourcemæssig træk skal forelægges det Lokale Samordningsforum til beslutning.

 

I. Interessenter/ Kommunikationsstrategi

·         Borgere

 • Praktiserende læger
 • Kommuner
 • Sygehus
 • Apotek

 

 

 

J. Evaluering

Beskrivelse af handleplaner og indsatsområder evalueres (metode). Oplæg hertil udarbejdes af arbejdsgruppen og forelægges det Lokale Samordningsforum.

 

Diverse

 

 

Godkendt i Det lokale samordningsforum den 12.oktober 2011

 

Hent kommissoriet her
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk