Dette er tekstversionen af Temadag gav input til, hvordan vi sikrer rammerne for en værdig død
Klik her for at komme til den grafiske version af Temadag gav input til, hvordan vi sikrer rammerne for en værdig død

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Temadag gav input til, hvordan vi sikrer rammerne for en værdig død


Næsten 100 repræsentanter fra kommunerne, almen praksis, hospice og sygehuset var samlet til en temadag i Varde Kommunes rådhus for at debattere, hvordan vi i fællesskab kan sikre patienter en værdig afslutning på livet. Et forløb, der kræver tæt samarbejde mellem den praktiserende læge, den kommunale pleje og behandling på sygehuset.

Esbjerg, Varde, Billund, Vejen og Fanø kommune var sammen med almen praksis alle repræsenteret ved SVS’ Lokale Samordningsforums temadag om værdighed ved livets afslutning. Den store interesse og fremmøde afspejler emnets vigtighed, aktualitet og de komplekse problemstillinger, der er i at samarbejde på tværs af sektorer til patientens bedste.

Gennem oplæg, debat og paneldiskussion blev emnet belyst fra de forskellige interne og eksterne aktører, og dagen gav mange konkrete input til Det Lokale Samordningsforums videre arbejde med at forbedre samarbejdet på tværs af sektorer om denne type patientforløb.
 

Download deltagerliste.

Download program.
 

Velkomst v. Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør på Sydvestjysk Sygehus og formand for Det Lokale Samordningsforum

Værdighed ved livets afslutning

Susanne Lauth bød velkommen til temadagen med en kort tale.

 ”Der er kommet et skift i opfattelse af liv og død, og hvordan vi forholder os til den som samfund og som individer. Mange ønsker selv at kontrollere døden

 

Download oplæg

Åbningsoplæg v. Jacob Birkler, Klinisk etiker og tidl. formand for Det Etiske Råd 

Værdighed ved livets afslutning Jacob Birkler

Debatten om en værdig død handler ofte om aktiv dødshjælp, men fokus burde skiftes til, hvordan vi hjælper den enkelte bedst muligt.

Ønsket om aktiv dødshjælp handler om frygten for den lidelse på det fysiske og det eksistentielle plan, der er forbundet med at skulle dø. Vi skal kunne italesætte og være i lidelsen og hjælpe, når livet gør allermest ondt

Download oplæg

Oplæg om de juridiske rammer v. Henrik L. Hansen, embedslæge, Region Syddanmark
 

Værdighed ved livets afslutning Henrik L Hansen
Henrik L. Hansen gav en gennemgang af de juridiske rammer og lovgivningen  relateret til  debatten om en værdig afslutning af livet. Henrik gennemgik de mest almindelige problemstillinger og hvordan disse bedst kan håndteres i hverdagen, samt hvordan udfordringerne i sektorovergangene bedst kan takles..

”På såvel sygehuse som i kommunen kan alle medvirke til, at der træffes beslutninger om afgørende forhold, f.eks. at en patient er uafvendeligt døende, i det omfang det er muligt. Væsentlige beslutninger skal videreformidles til alle de involverede medarbejdere – husk de kritiske overgange mellem systemer.”

”Nogle gange må man tage risikoen for senere at blive kritiseret for sine dispositioner – og ledelsen må bakke op”

Download oplæg


De kommunale perspektiver


En værdig død v. projektleder Annette Junker og sundhedskonsulent Anette Filtenborg
 

Værdighed ved livets afslutning Varde Kommune
Der foregår netop nuVarde Kommune har modtaget satspuljemidler til et projektsamarbejde på tværs af sektorgrænser om at give patienter en værdig afslutning på livet. I projektet deltager: 
 

Målet med projektet er, at kompetencer og samarbejde ikke skal være begrænsende i forhold til  borgerens ønsker  til at skulle dø i eget hjem”.


Fravalg af livsforlængende behandling v. leder af sygeplejen Rigmor Jensen

”Borgerens beslutning om fravalg af livsforlængende behandling tagges ET sted i patientjournalen, som ALLE medarbejdere kender.

Det er dog en udfordring at få folk til at tage stilling, men fokus på det stiger langsomt og dermed er der en udvikling.”

Download oplæg
 

Almen praksis perspektiver


Den almen praktiserende læges rolle v. praktiserende læge og praksiskoordinator Jytte Møller
 

Værdighed ved livets afslutning Jytte Møller

”Den praktiserende læge har kendskabet til patienten, nogle gange igennem et langt liv. Vi kender patienten godt – nogle gange bedre end konen.”

Som praktiserende læge er det vigtigt at huske på:

Download oplæg

 

FAM: Patientcases og håndtering af genoplivning i Fælles Akutmodtagelsen v. Overlæge Jan Vork
 

Værdighed ved livets afslutning Jan Vork

Oplæg  om  erfaringerne fra FAM  med behandling og genoplivning og de spørgsmål, som det afføder.

”Hvornår  og i hvilket omfang skal man handle? I FAM handler vi selvom vi som sygehus ikke nødvendigvis kender patienterne på forhånd. Vi træffer beslutningerne på baggrund af lovgivningen og efter bedste vurderingsevne.”

Download oplæg.
 

Intensiv afdeling: Afsluttende behandling i eget hjem v. intensivsygeplejersker Merete Omland og Trine Malmvig og afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen

 

Værdighed ved livets afslutning Inge Holst Lauridsen

Oplæg om udskrivning af terminale patienter til afsluttende behandling i eget hjem efter intensivforløb og præsentation af konkret patientcase.


Vi har haft en patient, der via en målrettet dialysebehandling vinder 24 timer mere og dermed kan komme hjem og dø i eget hjem


For de få intensivpatienter, der ønsker at gøre brug af tilbuddet om at blive udskrevet til afsluttende behandling i eget hjem, er det nødvendigt at kunne omgå nogle af de varslingsregler der eksisterer i dag for bl.a. hjælpemidler

 Download oplæg
 

Panel diskussion
 

Temadag gav input til en værdig død Paneldiskussion
 

Deltagere:

 

Jytte Møller: Praksiskoordinator og praktiserende læge
Henrik L. Hansen: Embedslæge i Region Syddanmark
Lise Mondrup: Specialeansvarlig overlæge. Palliativt Team Sydvestjysk Sygehus
Pernille Lydeking Svenningsen: Sygehuspræst. Sydvestjysk Sygehus
Henry Christensen: Pårørenderepræsentant.
Susanne Lauth: Sygeplejefaglig direktør, Sydvestjysk Sygehus.
Arne Nikolajsen: Direktør for Sundhed og Omsorg, Esbjerg Kommune.

 

Opsamling og aftaler om næste skridt v. formandskabet af SOF-SVS, Susanne Lauth og arne Nikolajsen
 

Temadag gav input til en værdig død Opsamling v. Susanne Lauth og Arne Nikolajsen

 

Susanne Lauth og Arne Nikolajsen samler op på dagens oplæg og input:

Kvitterede for de input og bidrag som både oplægsholdere og deltagerne bidrog med. Generelt lykkes vi rigtig godt med at sikre trygge rammer for borgeren ved livets afslutning. Der er god kommunikation og respekt for hinanden på tværs af sektorgrænser.

Det er dog fortsat vigtigt at holde fokus på, og arbejde videre med:
 


Konkret:
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk