Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Kommissorium

kommissorium

 

 

A.     Titel: Underarbejdsgruppe genoptræning

 

 

Udarbejdet af: Det Lokale Samordningsforum under SVS     

Udarbejdet: Juli 2011 (Niels Grimstrup/Marianne Thomsen)           

Version nr. 3

 

 

B.     Projektbeskrivelse

På baggrund af de indgåede sundhedsaftaler om genoptræning er der i regi af Det lokale samordningsforum nedsat en arbejdsgruppe med henblik på implementering af aftalen.

 

Underarbejdsgruppen har til opgave at

·     Medvirke til revidering af snitfladekatalog i samarbejde med den regionale følgegruppe

·     Sikre dialog om udmøntning af snitfladekatalog

·     Behandle fortolkningsspørgsmål lokalt

·     Varetage kontakten til den regionale følgegruppe

·     Indgå i aftalte audits

·     Give gensidig og tidlig information om nye tilbud, driftsændringer mv. samt sikre at Visinfosyd.dk er opdateret i forhold til kommunale og sygehus baserede genoptrænings muligheder samt ændring af regimer

·     Sikre tværsektoriel kompetenceudvikling

·     Fremme oplysninger og faglige kontakter på tværs af sektorer og kommuner

·     Initiere udvikling

 

 

 

 

 

C. Formål

Formålet med underarbejdsgruppen er at skabe rammerne for en konstruktiv dialog mellem sygehusvæsen, praksis sektor og kommunerne, som vil sikre implementering/efterlevelse af aftalen om genoptræning og sikre kvalitetsudviklingen af indsatsen på tværs af sektorerne

 

 

 

 

D. Mål

Målet er at:

  • Følge udviklingen
  • Følge kvaliteten i indholdet
  • Udmøntning af snitfaldekatalog
  • Gennemføre auditer og evaluere resultaterne

 

Medlemmer af underarbejdsgruppen skal medvirke til udbredelse om gruppens arbejde/tiltag i egen organisation samt medvirke til fremdrift i gruppens arbejde.

 

 

E. Succeskriterier (incl. målemetoder)

At Sundhedsaftalen 2011-2014 bliver implementeret

 

 

 

 

F. Nødvendige forudsætninger

·         At der i den enkelte organisation afsættes de nødvendige faglige samt tidsmæssige ressourcer til opgaven

·         At det Lokale Samordningsforum løbende følger op og støtter underarbejdsgruppens arbejde via udarbejdede statusnotater fra gruppen.

 

 

 

 

 

G. Tilhørsforhold

·         Underarbejdsgruppen referer til Det Lokale Samordningsforum

·         Underarbejdsgruppen rapporterer to gange årligt til Det lokale samordningsforum. Dette sker i december måned. En status som indgår i den samlede årsrapport til Sundhedskoordinationsudvalget.

 

 

 

 

 

 

H. Organisering (hvordan er projektet organiseret)

Projektejer: Det Lokale Samordningsforum

Underarbejdsgruppens medlemmer:

Hver kommune repræsenteres med 2 medlemmer, som ved forfald kan erstattes med en suppleant. (personer med ledelse og/eller med faglighed??)

 

 

Chefterapeuten på SVS Marianne Thomsen er formand for gruppen.

Medlemmer:

Se medlemslisten under fanebladet "Medlemmer".

 

Gruppen holder møde 2 gange årligt á 3 timers varighed, møderne planlægges for et år ad gangen mht. til tid og sted. Formanden er ansvarlig for mødeindkaldelse. Referat fra møderne går på skift blandt gruppen medlemmer.

Gruppen kan indkalde eksperter ad hoc.

Tiltag i forhold til ressourcemæssig træk skal forelægges Det Lokale Samordningsforum til beslutning.

 

 

I. Interessenter/ Kommunikationsstrategi

·         Borgere

·         Praktiserende læger

·         Kommuner

·         Sygehus

·         Praktiserende fysioterapeuter

 

 

 

 

J. Evaluering

Beskrivelse af hvordan projektet evalueres (metode). Oplæg hertil udarbejdes af underarbejdsgruppen og forelægges Det Lokale Samordningsforum.

 

Diverse

 

 

Godkendt i Det lokale samordningsforum den 31. august 2011.

                

 

 

 

Hent kommissoriet her

 


Siden er sidst opdateret 19-1-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring