Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Kommissorium

kommissorium

 

A.     Titel: Underarbejdsgruppe vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler

 

 

Udarbejdet af: Det Lokale Samordningsforum under SVS

Udarbejdet: Juli 2011 (Niels Grimstrup/Marianne Thomsen)           

Version nr. 3

 

 

B.     Projektbeskrivelse

På baggrund af de indgåede sundhedsaftaler om behandlingsredskaber og hjælpemidler er der i regi af Det lokale samordningsforum nedsat en arbejdsgruppe med henblik på implementering af aftalen.

Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber fremgår af Casekatalog: Regionen og kommunernes ansvarsfordeling i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler i Region Syddanmark (bilag). Til grund for casekataloget er Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet, Cirkulære af 21. december 2006.

 

Underarbejdsgruppen har til opgave at

·         Bidrage til implementering af principperne om tildeling af behandlingsredskaber og hjælpemidler, ud fra bl.a. Casekataloget

·         Behandle fortolkningsproblemer

·         Bidrage til at kommuner og SVS giver korrekt vejledning af borgere/patienter ud fra forventeligt serviceniveau

·         Sikre gensidig og tidlig information om nye tilbud, driftsændringer m.v,

·         Følge op på lokale tværsektorielle projekter og samarbejder

·         Behandle og følge op på resultater af kvalitetsmonitorering

·         Varetage kontakten til den regionale følgegruppe for behandlingsredskaber og hjælpemidler

 

 

 

 

C. Formål

Formålet med arbejdsgruppen er at sikre implementering/efterlevelse af aftalen om behandlingsredskaber og hjælpemidler.

 

 

 

 

D. Mål

Målet er at etablere rammer for en god og konstruktiv dialog mellem SVS og de samarbejdende kommuner og at skabe udvikling og sammenhæng i indsatsen.

Medlemmer af underarbejdsgruppen skal medvirke til udbredelse om gruppens arbejde/tiltag i egen organisation samt medvirke til fremdrift i gruppens arbejde.

 

E. Succeskriterier (incl. målemetoder)

At Sundhedsaftalen 2011-2014 bliver implementeret

 

 

 

 

F. Nødvendige forudsætninger

·         At der i den enkelte organisation afsættes de nødvendige faglige samt tidsmæssige ressourcer til opgaven

·         At DLS løbende følger op og støtter underarbejdsgruppens arbejde via udarbejdede statusnotater fra gruppen.

 

 

 

 

 

G. Tilhørsforhold

·         Underarbejdsgruppen referer til Det Lokale Samordningsforum

·         Underarbejdsgruppen rapporterer en gang årligt til Det lokale samordningsforum. En status som indgår i den samlede årsrapport til Sundhedskoordinationsudvalget.

 

H. Organisering (hvordan er projektet organiseret)

Projektejer: Det Lokale Samordningsforum

Underarbejdsgruppens medlemmer:

Hver kommune repræsenteres med 2 medlemmer, som ved forfald kan erstattes med en suppleant (personer med ledelse og/eller med faglighed)

Chefterapeuten på SVS Marianne Thomsen er formand for arbejdsgruppen

 

Medlemmer:

Se medlemsliste under fanebladet "Medlemmer".

 

Gruppen holder møde 1 gang årligt á 3 timers varighed, møderne planlægges for et år ad gangen mht. til tid og sted. Formanden er ansvarlig for mødeindkaldelse. Referat fra møderne går på skift blandt gruppen medlemmer.

Gruppen kan indkalde eksperter ad hoc.

Tiltag i forhold til ressourcemæssig træk skal forelægges Det lokale Samordningsforum til beslutning.

 

 

I. Interessenter/ Kommunikationsstrategi

·         Borgere

·         Praktiserende læger

·         Kommuner

·         Sygehus

 

J. Evaluering

Beskrivelse af hvordan projektet evalueres (metode). Oplæg hertil udarbejdes af underarbejdsgruppen og forelægges Det Lokale Samordningsforum

 

Godkendt i Det lokale samordningsforum den 31. august 2011

 

 Hent kommissoriet her


Siden er sidst opdateret 19-1-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring