Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Kommissorium

kommissorium

 

A.    Titel: Underarbejdsgruppe for fødeplanen

 

 

Udarbejdet af: Det Lokale Samordningsforum under SVS     

Udarbejdet: August 2012 (Helene Schaldemose/Anne-Marie Jensen)          

Version nr. 3

 

 

B.   Projektbeskrivelse

På baggrund af de indgåede sundhedsaftaler om fødeplanen i regi af det Lokale Samordningsforum er der nedsat en underarbejdsgruppe med henblik på implementering af aftalen.

 

Underarbejdsgruppen har til opgave at:

·         Understøtte gennemførelse af sundhedsaftalerne på området hvad angår fødeplanen og særlige problemstillinger, der vedrører børn

·         Løse opgaver delegeret af det Lokale Samordningsforum

·         Sikre samspil og sammenhæng med den regionale følgegruppe vedr. fødeplanen

·         Sikre samspil og sammenhæng med det Lokale Samordningsforums øvrige udvalg, hvor det er relevant

·         Følge op på lokale tværsektorielle projekter og samarbejder

·         Bidrage til lokal planlægning, implementering, driftstilpasning, overvågning og kvalitetsforbedring

·         Bidrage til udvikling på området

·         Sikre gensidig og tidlig information om nye tilbud, driftsændringer mv.

·         Følge op på den lokale implementering af elektronisk kommunikation

·         Ansvar for relevante dele af aftalen om samarbejde om utilsigtede hændelser i sektorovergange

·         Behandle fortolkningsspørgsmål og evt. bringe dem op i det lokale samordningsforum

·         Fremme oplysning og faglig kontakt på tværs af kommuner, sygehus og almen praksis

 

 

 

 

C. Formål

Formålet er at fremme samordning, udvikling og sammenhæng i indsatsen for den enkelte borger/barn/familie i forhold til samarbejdsaftalens afsnit vedr. fødeplanen og særlige problemstillinger som berører børn.

 

 

 

 

 

D. Mål

Målet er:

  • At fødeplanen implementeres på tværs af sektorerne
  • At sikre sammenhængende forløb for borgeren/barnet/familien
  • At sikre konstruktiv dialog mellem sektorerne
  • At sikre gode kommunikationsveje mellem sektorerne

 

E. Succeskriterier (incl. målemetoder)

·         At der afholdes tværfaglige møder med fokus på koordinering, vidensdeling og erfaringsudveksling

 

 

 

 

F. Nødvendige forudsætninger

·         At der i den enkelte organisation afsættes de nødvendige faglige kompetencer samt tidsmæssige ressourcer til opgaven

·         At det Lokale Samordningsforum løbende følger op og støtter underarbejdsgruppens arbejde via udarbejdede statusnotater fra gruppen

·         At der er fuld åbenhed i processen, således at underarbejdsgruppens medlemmer sikrer sig, at synspunkter og oplysninger fra deres respektive bagland inddrages i underarbejdsgruppens arbejde i relevant omfang

 

 

 

 

 

G. Tilhørsforhold

·         Underarbejdsgruppen referer til Det Lokale Samordningsforum

Underarbejdsgruppen rapporterer to gange årligt til Det lokale samordningsforum.

 

 

 

 

 

H. Organisering (hvordan er projektet organiseret)

Projektejer: Det Lokale Samordningsforum

Underarbejdsgruppens medlemmer:

Underarbejdsgruppen sammensættes med repræsentanter fra sygehus, almen praksis og kommuner. Hver kommune udpeger én eller flere repræsentanter, således at hver kommune er repræsenteret med både faglige kompetencer samt beslutningskompetencer i forhold til økonomi.  

 

Medlemmer:

Se medlemslisten under fanebladet "Medlemmer".

 

Der forventes afholdt møder to gange. Sekretæren er ansvarlig for mødeindkaldelse samt referater. Gruppen kan indkalde eksperter ad hoc.

Tiltag i forhold til ressourcemæssig træk skal forelægges det Lokale Samordningsforum til beslutning.

 

I. Interessenter/ Kommunikationsstrategi

·         Borgere

  • Praktiserende læger
  • Jordemødre
  • Kommuner
  • Sygehus
  • Sundhedsplejersker

 

 

 

 

J. Evaluering

Beskrivelse af hvordan projektet evalueres (metode). Oplæg hertil udarbejdes af arbejdsgruppen og forelægges det Lokale Samordningsforum.

 

Diverse

 

 

Godkendt i Det lokale samordningsforum den 22/8 2012

                

 

 Kommissoriet kan hentes he r  

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 19-1-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring