Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Kommissorium

kommissorium

 

 

A.     Titel: Underarbejdsgruppe vedr. implementering af kronikeraftalen og aftalen for patientrettet forebyggelse

 

eDoc sags nr.

 

Udarbejdet af: Det Lokale Samordningsforum under SVS                 Udarbejdet: Maj 2011 (Niels Grimstrup/Britta Boel)           

Version nr. 2

 

 

B.     Projektbeskrivelse

Som specifik aftale for Det Lokale Samordningsforum omkring SVS er nedsat en underarbejdsgruppe, der skal fremkomme med forslag til Det Lokale Samordningsforum, der sikrer udmøntningen af Sundhedsaftalens indsatsområde vedr. kronisk sygdom samt forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patient rettet forebyggelse. Det gælder opgaver i både grundaftalen og de Fællespecifikke aftaler.

 

Underarbejdsgruppen har til opgave at komme med forslag til:

·         Udmøntning af kronikerindsatsen

·         Fastsatte rammer for hvorledes konkrete forløbsprogrammer skal implementeres og udmøntes

·         I forbindelse med opgaveløsning løbende at koordinere og udvikle samarbejdet mellem SVS, kommuner og praksis

·         Implementering af forløbsprogrammer og øvrige indsatser vedr. kronisk sygdom, forebyggelse og sundhedsfremme

·         Sikre at involverede aktører i implementeringsprocesserne har kompetencerne til at varetage de i programmerne beskrevne opgaver på en faglig kompetent måde

·         Løbende følge op på implementeringen af forløbsprogrammerne samt evaluere programmernes betydning for kvaliteten af de sundhedsfaglige ydelser omfattet af programmerne

·         Kvalitetsudvikling og monitorering jf. grundaftale om kvalitet og opfølgning, herunder levere kvalitetsoplysninger til brug for de årlige afrapporteringer

·         Vidensdeling på området

·         At sikre gensidig information om opbygningen af tilbud i overensstemmelse med forløbsprogrammerne

 

 

 

 

 

C. Formål

Formålet med arbejdsgruppen er at sikre implementering af aftalen vedr. kronikere og aftalen vedr. forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse

 

 

 

 

D. Mål

Målet er at

1.      Forløbsprogrammerne kan omsættes i kommunerne, SVS og almen praksis under hensyntagen til de enkeltes serviceniveau

2.      Skabe sammenhængende forløb på tværs af sektorer

3.      Skabe synlighed for borgerens vej på tværs af sektorer

4.      Udarbejde og implementere tids og handleplanen

5.      Komme med udkast til notat vedr. kompetenceniveau

6.      Skabe data til opfølgning og monitorering med henblik på videre kvalitetsudvikling

 

E. Succeskriterier (incl. målemetoder)

Væsentlige succeskriterier for at opnå det opstillede mål er blandt andet:

a)     At der foreligger nedskrevet tids- og handleplan for løsning af ovennævnte opgaver, som er godkendt af Det Lokale Samordningsforum inden udgangen af 2011.

b)     At løsningsforslagene udmøntes i overensstemmelse med den vedtagne tids- og handleplan

c)     At tilbuddene er kendte i alle sektorer og de ligger på Visinfosyd.dk     

d)     At der hvert halve år udarbejdes statusrapport over fremdriften i projektet. Første gang december 2011.

e)     At der foreligger en beskrivelse af tilgængeligt data til monitorering og kvalitetsudvikling samt at data indgår i årsrapporten fra Det Lokale Samordningsforum.

f)         At der iværksættes en evaluering og vurdering af hvorvidt indholdet af det enkelte forløbsprogram er implementeret medio 2013

 

 

 

 

 

F. Nødvendige forudsætninger

Samarbejdsgruppens opgaver afgrænses af indholdet i den indgåede aftale mellem Region Syddanmark og de 5 kommuner omkring SVS, det vil sige Grundaftalen og de fællesspecifikke aftaler. Aftale om kvalitet og opfølgning retter sig alene mod det tværsektorielle sundhedsområde. Monitoreringen varetages med udgangspunkt i Grundaftalen.

 

Det forventes at der i den enkelte organisation afsættes de nødvendige faglige samt tidsmæssige ressourcer til opgaven.

 

 

 

 

 

G. Tilhørsforhold

·         Gruppen referer til Det Lokale Samordningsforum

 

 

 

 

 

 

 

H. Organisering (hvordan er projektet organiseret)

Projektejer: Det Lokale Samordningsforum

 

Deltagere: 

Se medlemsliste i fanebladet "Medlemmer".  

 

Gruppen kan indkalde eksperter ad hoc.

Tiltag i forhold til ressourcemæssig træk skal forelægges det Lokale Samordningsforum til beslutning.

 

 

I. Interessenter/ Kommunikationsstrategi

·         Borgere

·         Praktiserende læger

·         Kommuner

·         Sygehuse

 

 

 

 

 

 

J. Evaluering

 

Der foretages ½ årlig evaluering af projektet, samt slutevaluering ultimo 2013

 

Diverse

 

Hent Kommisorium her.

 

Dato:

                

 

 ______________________________                     ________________________________

                 Projektejer                                                       Projektleder

­­­­­

 

 


Siden er sidst opdateret 19-1-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring