Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Kommissorium

kommissorium

 

A.    Titel: Underarbejdsgruppe data og økonomi

 

 

Udarbejdet af: DLS under SVS    Udarbejdet: august 2012 (underarbejdsgruppen økonomi- Kirsten Myrup)          

Version nr. 4

 

 

B.   Projektbeskrivelse

Gruppens opgaver vil blandt andet omfatte:

 • Afrapportering af data til brug for drøftelserne i Det Lokale Samordningsforum og de øvrige underarbejdsgrupper ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.
 • Drøfte sundhedsøkonomiske problemstillinger rejst i Det Lokale Samordningsforum ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.
 • Drøfte ønsker til information og formidling samt data – herunder ”det kommunale vindue”
 • Drøfte patient- og økonomiflow, der ligger til grund for den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, herunder strukturelle skift i patientforløb, genindlæggelser, udvikling i træningsforløb, færdigbehandlede patienter, dokumentation og udvikling i aktiviteten.
 • Vurdere økonomiske konsekvenser for kommunerne ved regionale (sygehus) strukturændringer, organisationstilpasninger, indførelse af nye behandlingstilbud m.v.
 • Sikre generel videns- og erfaringsudveksling.
 • Drøfte prognoser for aktivitetsudvikling forud for budgetlægning

 

Flere af underpunkterne er sammenfaldende med kommissoriet fra ”Økonomigruppen under det administrative Kontaktforum under sundhedskoordinationsudvalget” i region Syddanmark. Arbejdet i Økonomigruppen forventes koordineret med arbejdet i denne gruppe.

 

 

 

 

C. Formål

Formålet med gruppen er, med udgangspunkt i arbejdet i Det Lokale Samordningsforum ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, at tilvejebringe og sikre gensidig udveksling af data, som kan være til nytte for planlægningen i såvel kommunerne som på sygehuset i forhold til det tværsektorielle samarbejde.

Således at intentionerne i sundhedsaftalen omkring deling af information om aktivitet, økonomi og kapacitet implementeres.

 

 

 

 

D. Mål

 • At alle involverede parter stiller med den nødvendige repræsentation for at sikre en udbytterig vidensudveksling til møderne.

 

 • At kvaliteten af viden der bliver drøftet på møderne er høj nok til at kunne sikre de bedste forudsætninger for planlægningsarbejdet i kommunerne såvel som på sygehusene i forhold til det tværsektorielle samarbejde.

 

 • At arbejdet i gruppen lever op til intentionerne i sundhedsaftalen.

 

E. Succeskriterier (incl. målemetoder)

·         Underarbejdsgruppen rapporterer en gang årligt til Det lokale samordningsforum. Dette sker i december måned.

·         At rapporter, beregninger, dataudtræk med videre kan leveres i det efterspurgte omfang og kvalitet, samt at tidsfrister kan overholdes.  

·          

 

 

 

 

 

F. Nødvendige forudsætninger

·         At der i den enkelte organisation afsættes de nødvendige faglige samt tidsmæssige ressourcer til opgaven

·         At Det Lokale Samordningsforum løbende følger op og støtter underarbejdsgruppens arbejde via udarbejdede statusnotater fra gruppen.

·         At de øvrige arbejdsgrupper under Det Lokale Samordningsforum har kendskab til gruppens opgavebeskrivelse og deraf mulighederne for samarbejde grupperne i mellem.

 

 

 

 

 

G. Tilhørsforhold

·         Gruppen referer til Det Lokale Samordningsforum

·         Der udarbejdes korte beslutningsreferater. Referaterne gøres tilgængelige for medlemmerne af Det Lokale Samordningsforum ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

·         Derudover udarbejdes faste rapporter to gange årligt til møderne i Det Lokale Samordningsforum ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, samt ad hoc analyser/redegørelser.

 • Samordningsforum anvender underarbejdsgruppen som sparringspartner vedr. udvikling på området og ved faglige problemstillinger.
 • Der sikres en særlig koordinering med underarbejdsgruppen IT, indlæggelse og udskrivning.

 

 

 

 

 

H. Organisering (hvordan er projektet organiseret)

Projektejer: Det Lokale Samordningsforum

Underarbejdsgruppens medlemmer:

Gruppen sammensættes af repræsentanter fra kommunerne i Sydvestjysk Sygehus Esbjergs optageområde, med interesse for og viden om sundhedsøkonomi/-planlægning.

Fra Sydvestjysk Sygehus Esbjerg deltager to repræsentanter fra planlægningsafdelingen.

Medlemmer af arbejdsgruppen:

Se medlemsliste under fanebladet "Medlemmer". 

Derudover kan nøglepersoner inviteres ad hoc i forbindelse med særlige problemstillinger.

Formandskab og sekretariatsfunktion herunder mødeindkaldelse og referat – varetages af Varde Kommune.

Helene Schaldemose Pedersen og Mai Sønderby sikre koordinering og sammenhæng til underarbejdsgruppen IT, indlæggelse og udskrivelse

 

 

I. Interessenter/ Kommunikationsstrategi

·         Borgere

·         Kommuner

·         Sygehus

 

 

 

 

J. Evaluering

 

 

Diverse

 

 

Godkendt i Det lokale samordningsforum den 22/8 2012

                

 

 

 Hent kommissoriet her


Siden er sidst opdateret 19-1-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring